خبرفام

Wednesday, Apr 23rd

Last update12:23:13 AM GMT

عكس هاي بسيار زيبا از ايران قديم

ناصرالدين شاه قاجارانگليسي ها در بندر بوشهر در كنار اداره پست بريتانيا


بندر بوشهر و اقامتگاه انگليسي ها زمين تنيس و پرچم انگليس به خوبي پيداست


كاخ سلطنتي در اصفهان


مظفر الدین (1853-1907) شاه ایران است.


محمدرضا شاه پسر كوچكي كه وليعهد ايران بود


محمد علی، شاه ایران (1872-1925)، که حکومت 1907-1909.


شرکت نفت ایران و انگلیساحداث خط لوله نفت بين مسجدسليمان و آبادان


مستكبران انگليسي در ايران


شهر شیراز در ایران و مرکز استان فارس، 1910.


يك جنايت كار در حال شلاغ خوردن در ملا عام


شاه ایران، رضا شاه پهلوی (1877-1944) در لباس نظامی.
شاه ایران (1898-1930) و شاهزاده آلبرت ایستاده در خارج از عمارت شهرداری بعد از ناهار


کاخ شاه در اصفهان (اصفهان) در ایران، 1930شاهزاده Fawzieh، خواهر فاروق پادشاه مصر، که با ولیعهد ایران در سال 1939 ازدواج کرد


محمد رضا شاه پهلوی (1919-1980)، پسر رضا خان، شاه ایران است.


یک سرباز ایرانی نگهبانان دو گردشگر آلمانی در نزدیکی مرز ایران و ترکیه


صحنه خیابان در یک شهر ایران است. (1930)محمد رضا شاه پهلوی (1919-1980)، شاه ایران،در ایستگاه تحقیقات Sunbury.


مرد تریاک سیگار کشیدن در یک روستا در ایران.

پيشنهاد سردبير